การประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 /2566

เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2567 รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วยด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมการประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 /2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตื อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม โดยมี คณะผู้บริหาร จากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 12 แห่ง เข้าร่วมการประชุมวาระต่าง ๆ อาทิ การรายงานความก้าวหน้า โครงการเชียงใหม่เมืองเทศกาล การขับเคลื่อนประเด็น CARBON NEUTRALITY ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งการนำเสนอ แนวทางการดำเนินงานความร่วมมือจาก 12 สถาบันเครือข่าย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงนโยบายระดับสถาบันอุดมศึกษาให้่เกิดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันต่อไป สำหรับการประชุมครั้งต่อไป จะมีขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ โดยมี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ พร้อมด้วย มหาวิทยาลัยการกีฬา และ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

(ที่มา: ณัฐพล แสนเมืองมา ภาพ/ข่าว)