การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.)จังหวัดเชียงใหม่และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2567 รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วยด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมการประชุม การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.)จังหวัดเชียงใหม่ และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ร่วมกับเครือข่าย 12 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องจองคํา ชั้น 3 โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม โดยมี คณะผู้บริหาร จากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 12 แห่ง รวมถึงประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประธานกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประธานสมาคมธนาคารไทย จังหวัดเชียงใหม่
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่ นายกสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX) และนายกสมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย จังหวัดเชียงใหม่ ATEDcm-สพทชม เข้าร่วมการประชุมวาระต่าง ๆ อาทิ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนสร้างสรรค์ระหว่าง
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่าย 12 สถาบันอุดมศึกษา,การรายงานความก้าวหน้าโครงการเชียงใหม่เมืองเทศกาล,สรุปความคืบหน้าเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก ,คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติต้อนรับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง (นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม) และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์),รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่,แนวทางการรับมือปัญหา PM2.5 ในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.)จังหวัดเชียงใหม่,แนวทาง CSE และงานมูลนิธิลมหายใจ 3/12 ที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ มีส่วนร่วม และสรุปแผนการแก้ไขปัญหารวม 3 ระยะ ของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.)จังหวัดเชียงใหม่

(ที่มา: ณัฐพล แสนเมืองมา ภาพ/ข่าว/วีดีโอ)