โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันสถานศึกษา 12 สถาบัน เสริมสร้างสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่

ในระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567 คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ดร.ศรีสกุล ชัยเวียง ดร.สมโภช โว้วงค์ อ.อ้อมตะวัน สารพันธ์ อ.กฤษฎายุทธ เตจ๊ะดี และอ.กิตต์ ขวัญนาค เข้าร่วมอบรม "โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันสถานศึกษา 12 สถาบัน เสริมสร้างสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ " ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา