ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบแรก)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

รอบแรก