รับสมัครนิสิตสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเขียงใหม่
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตร พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา รับสมัครวันนี้ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ติดต่อสอบถามได้ที่ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเขียงใหม่ 053-278-967 ต่อ 203 หรือ พระอาจารย์อำนาจ พุทฺธวํโส, ดร. โทร. 099-368-1895