ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์รูปโดม

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์รูปโดม วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

"ํรายละเอียดเพิ่มเติม"