โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม

เป็นประกาศมหาวิยาลัยฯ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนามแนวเขตพื้นที่ วิทยาเขตเชียงใหม่ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 งาน

"ํรายละเอียดเพิ่มเติม"