ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์รูปโดม

ประกาศมหาวิยาลัยฯ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์รูปโดม วิทยาเขตเชียงใหม่ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง

"ํรายละเอียดเพิ่มเติม"