รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
(บรรพชิต/คฤหัสถ์ ภาคปกติและภาคพิเศษ) รอบ 2