ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2567(ภาคเสาร์-อาทิตย์)