รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดภาพถ่ายในโครงการไทยใหญ่ ครั้งที่ 3

ถวายมุทิตาสักการะและแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แด่ สามเณรอภิวิชญ์ บุญกุ้ง นิสิตบรรพชิต ชั้นปีที่ 2 สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดภาพถ่ายในโครงการไทยใหญ่ ครั้งที่ 3 จาก Center of ASEN Studies ศูนย์อาเซียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

"ํรายละเอียดเพิ่มเติม"