ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม 2567)