รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบ 3

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
(บรรพชิต/คฤหัสถ์ ภาคปกติและภาคพิเศษ)
รอบ 3