รายชื่อผู้สอบผ่านระดับปริญญาตรี รอบสาม

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
รอบสาม