ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี 2567

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2567