พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2567 ระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 2567

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2567 ระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตศึกษา โดยมีพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานนำจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ทุกรูป/คน พร้อมด้วยประกอบพิธีทักษิณานุปทาน กตเวทิตาคุณ ต่อบูรพาจารย์ พิธีเจริญชัยมงคลคาถา เพื่อความเป็นสิริมงคล และฮ้องขวัญแด่นิสิตใหม่ดำเนินพิธีกรรมโดย พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์, ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตร พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และมีการเปิดห้องเรียนบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ แนะนำ "แนวทางการปฏิบัติและระเบียบระดับบัณฑิตศึกษา" ดำเนินรายการโดย พระครูปริยัติเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ ,ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ และรศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อีกทั้งในภาคบ่ายมีกิจกรรม "คุ้นเคย ไว้ใจ เชื่อมสายสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา" รุ่นพี่ รุ่นน้อง พบปะคณาจารย์แต่ละหลักสูตร ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บ้านโป่งกุ่ม ตำบลปาเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

"ํYoutube"

"ํChiangMaiNews"

(ที่มา: ณัฐพล ภาพ/ข่าว/วีดีโอ)