พิธีปฐมนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้จัดพิธีปฐมนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานนำจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ทุกรูป/คน พระครูปริยัติเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ พร้อมด้วยรศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และตัวแทนนิสิตใหม่ เข้าถวายเครื่องสักการะแด่ประธานในพิธี ดร.วีระ สิริเสรีภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย กล่าวถวายรายงาน พร้อมบรรยายหัวข้อ "การจัดการศึกษาของ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่" ภาคภาษาไทย และบรรยายภาคภาษาอังกฤษ โดยพระครูใบฏีกาทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท,ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ในการนี้ได้มีมีนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ร่วมถึงนิสิตชั้นปีที่ 2 - 4 เข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทย

"ํYoutube"

"ํChiangMaiNews"

"ํPoliceMagazine24"

(ที่มา: ณัฐพล ภาพ/ข่าว/วีดีโอ)