ข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

ครบรอบ ๑ ทศวรรษ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการครบรอบ ๑ ทศวรรษ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา ๒...

ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่องจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บา...

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา นิสิตระดับปริญญาโท – เอก

พระวิมลมุนี รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา นิสิตระดับปริญญาโท – เอก ประจำปีการศึกษา ๒...

ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประกวดราคา|จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครบุคลากร|ประกาศผล