ข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

สัมมนาเรื่องปัญหาการเมืองการปกครองของไทยเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

พระครูสมุห์วัลลภ ฐิตสํวโร ,ดร. อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนาบรรยายพิเศษเรื่องปัญหาการเมืองการปกครองของไทยเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ใน...

พิธีส่งและรับมอบงาน

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีส่งและรับมอบงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงให...

เจ้าหน้าที่มจร เชียงใหม่ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลรดน้ำศพรองศาสตราจารย์ฤทธิ์ ศิริมาตย์

พระสมุห์ชิตชัย ฐิตปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่...

ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประกวดราคา|จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครบุคลากร|ประกาศผล