ประกาศการรับฟังผลการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๒ บุคลากร มจร วิทยาเขตเชียงใหม่

อ่านต่อ

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ภาคพิเศษ)

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาโท เอกประจำปี ๒๕๖๒

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (แก้ไขเพิ่มเติม ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๒)*

อ่านต่อ

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ *(ปรับปรุงล่าสุด ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒)*

วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ ขอแจ้งปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ

พิธีมุทิตาจิตบัณฑิตใหม่และซ้อมรับประสาทปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ขอมุทิตาจิตและแสดงความยินดีแด่พุทธศาสตรบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ผู้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้รับเข็มเกียรติคุณ ที่เข้ารับการประสาทปริญญาบัตร ...

อ่านต่อ