ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

• ระบบตารางเรียนตารางสอน

อ่านต่อ

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รุ่นที่ 1

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รับสมัคร เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รุ่นที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 25 ตุลาคม 2561

อ่านต่อ

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2561

อ่านต่อ

การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เนื้อความ : ด้วย คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรร...

อ่านต่อ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2563

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 – วันที่ 20 กันยายน 2561

อ่านต่อ

กำหนดการพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ช่างศิลป์ ประจำปี 2561

อ่านต่อ