พุทธศาสตร์ยาตราจากล้านนาสู่แดนพุทธถูมิ

โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน สำนักวิชาการ เอกสารวิชาการ ๓๐ ปี มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ ลำดับที่ ๒