สืบสานตำนานจิตรกรรมฝาผนังวัดเกาะกลาง

การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังชิ้นนี้เป็นผลงานวิจัย เพื่อแสดงออกให้เห็นถึงศักยภาพและความรู้สึกถึงอารมณ์สะเทือนใจที่มีต่อศิลปวัตถุโบราณล้านนา ซึ่งนับวันจะสูญหายไป ให้ออกมามีสภาพคงเดิม ผลงานสร้างสรรค์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำดีของมหาเวสสันดรฯ เป็นงานจิตรกรรมฝาผนังร่วมสมัยที่จะสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกถึงความศรัทธา ความสุข ความสงบ ความผูกพัน ความรักความหวงแหน และเป็นสัญลักษณ์แห่งการปกปักษ์รักษาอนุรักษ์ศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนาและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่อไป

มจร เชียงใหม่กับการสืบสานตำนานจิตรกรรมฝาผนังวัดเกาะกลาง youtube
มจร เชียงใหม่กับการสืบสานตำนานจิตรกรรมฝาผนังวัดเกาะกลาง thai explore