พุทธศิลป์ล้านนาสู่อาเซียน: ล้านนาลายคำ model

ผลงานการจัดการความรู้ ปี ๒๕๖๒ พุทธศิลป์ล้านนาสู่อาเซียน: ล้านนาลายคำ model นายปฏิเวธ เสาว์คง และคณะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

>>>Click Here For Download<<<