วารสารต้นพยอม ฉบับที่ 4

วารสารต้นพยอม ปีที่ 2ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 โครงการสำนักข่าวพุทธภาคเหนือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่