วารสารต้นพยอม ฉบับที่ 5

วารสารต้นพยอม ปีที่ 3ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2559 โครงการสำนักข่าวพุทธภาคเหนือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่