วารสารต้นพยอม ฉบับที่ 6

วารสารต้นพยอม ปีที่ 4 ฉบับที่ 8-9 พ.ศ. 2560 โครงการสำนักข่าวพุทธภาคเหนือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่