ทำเนียบผู้บริหาร

พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระเทพปริยัติ

ประธานสภา วิทยาเขตเชียงใหม่

พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร.

รองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่

พระครูธีรสุตพจน์, ดร.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

พระครูประวิตรสรานุยุต, ผศ.ดร.

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

พระครูใบฏีกาทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท,ดร.

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

พระครูปริยัติเจติยานุรักษ์,ผศ,ดร.<

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่

พระครูสิริสุตานุยุต,รศ.ดร.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

นายอรรถวุฒิ จันแทน

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

นายสงกรานต์ ปาดา

ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

นางสาวสุจิตตรา ต๊ะลือ

ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

ดร.วีระ สิริเสรีภาพ

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ, ผศ.ดร.

รก.ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

<