ทำเนียบผู้บริหาร

พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระเทพปริยัติ

ประธานสภา วิทยาเขตเชียงใหม่

พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร.

รองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่

พระครูธีรสุตพจน์, ดร.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์, ดร.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

พระครูปริยัติเจติยานุรักษ์,ผศ,ดร.

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

พระครูธีรสุตพจน์,ดร.

รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่

พระครูสิริสุตานุยุต,รศ.ดร.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

นายอรรถวุฒิ จันแทน

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

นายสงกรานต์ ปาดา

รก.ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

นางสาวสุจิตตรา ต๊ะลือ

ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

ดร.วีระ สิริเสรีภาพ

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

พระครูใบฏีกาทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท,ดร.

รก.ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

<