ทำเนียบผู้บริหาร

พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระเทพปริยัติ

ประธานสภา วิทยาเขตเชียงใหม่

พระวิมลมุนี

รองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่

พระครูธีรสุตพจน์, ดร.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.เทวัญ เอกจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

พระครุสิริปริยัตยานุศาสก์, ดร.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร.

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

พระครูสุตพัฒโนดม,ผศ.ดร.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่

พระครูสิริสุตานุยุต, ดร.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์

รก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

นายศรีมูล แสนเมืองมา

รก.ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

นางสาวสุจิตตรา ต๊ะลือ

ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

ดร.วีระ สิริเสรีภาพ

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

พระครูใบฏีกาทิพย์พณากรณ์ ชยาภินนฺโท

รก.ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

<