พิธีมอบทุนการศึกษาแด่นิสิตแกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูง มจร. เชียงใหม่

พิธีมอบทุนการศึกษาแด่นิสิตแกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูง มจร. เชียงใหม่