รายงานผลการจัดการความรู้ ปี ๒๕๖๑ – นายปฏิเวธ เสาว์คง และคณะ

การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ แบบฉบับล้านนา ในแหล่งท่องเที่ยวถิ่นล้านนา