วารสารต้นพยอม มจร เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วารสารต้นพยอม ฉบับที่ 3

วารสารต้นพยอม ปีที่ 2ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 โครงการสำนักข่าวพุทธภาคเหนือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วารสารต้นพยอม ฉบับที่ 2

วารสารต้นพยอม ปีที่ 1ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 สามทศวรรษแห่งการศึกษามหาจุฬาฯจากล้านนาสู่อาเซียน

อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วารสารต้นพยอม ฉบับที่ 1

วารสารต้นพยอม ปีที่ 1ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 สามทศวรรษแห่งการศึกษามหาจุฬาฯจากล้านนาสู่อาเซียน

อ่านต่อ