พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

พิธีมอบทุนการศึกษาแด่นิสิตแกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูง มจร. เชียงใหม่

พิธีมอบทุนการศึกษาแด่นิสิตแกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูง มจร. เชียงใหม่

อ่านต่อ