การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนนักปฏิบัติการ โรงเรียนบ้านปง (PLC)

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนนักปฏิบัติการ โรงเรียนบ้านปง (PLC)

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

พุทธศิลป์ล้านนาสู่อาเซียน: ล้านนาลายคำ model

ผลงานการจัดการความรู้ ปี ๒๕๖๒ พุทธศิลป์ล้านนาสู่อาเซียน: ล้านนาลายคำ model นายปฏิเวธ เสาว์คง และคณะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

สืบสานตำนานจิตรกรรมฝาผนังวัดเกาะกลาง

การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังชิ้นนี้เป็นผลงานวิจัย เพื่อแสดงออกให้เห็นถึงศักยภาพและความรู้สึกถึงอารมณ์สะเทือนใจที่มีต่อศิลปวัตถุโบราณล้านนา ซึ่งนับวันจะสูญหายไป ให้ออกมามีสภาพคงเดิม ผลงานสร้างสรรค์นี...

อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

รายงานผลการจัดการความรู้ ปี ๒๕๖๑ – นายปฏิเวธ เสาว์คง และคณะ

การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ แบบฉบับล้านนา ในแหล่งท่องเที่ยวถิ่นล้านนา

อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

รายงานผลการจัดการความรู้ ปี ๒๕๖๐ – ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ และคณะ

รายงานผลการจัดการความรู้ ปี ๒๕๖๐ การพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้วยหลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์

อ่านต่อ