วารสารต้นพยอม มจร เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วารสารต้นพยอม ฉบับที่ 6

วารสารต้นพยอม ปีที่ 4 ฉบับที่ 8-9 พ.ศ. 2560 โครงการสำนักข่าวพุทธภาคเหนือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วารสารต้นพยอม ฉบับที่ 5

วารสารต้นพยอม ปีที่ 3ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2559 โครงการสำนักข่าวพุทธภาคเหนือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วารสารต้นพยอม ฉบับที่ 4

วารสารต้นพยอม ปีที่ 2ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 โครงการสำนักข่าวพุทธภาคเหนือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

อ่านต่อ