วันครูปริยัติสัมพันธ์ “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนาก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี ” วัดสวนดอก

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 กลุ่มโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ กลุ่มที่ 5 (เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน) จัดงาน วันครูปริยัติสัมพันธ์ ’62 “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนาก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี” มีพระเทพสิงหวราจา...

อ่านต่อ

สมทบทุนสร้างโดมกันแดดลานกีฬาโรงเรียนวัดป่าตัน

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินของคุณฤทธิ์ดำรง ดิสกุล เจ้าของภัตตาคารอาหารฝรั่งเศสเลอ คริสตรัล เพื่อสมทบทุนสร้างโดมกันแดดลานกีฬาโรงเรียนวัดป่าตัน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีนายสงวน อินทร์ไชย...

อ่านต่อ

การประชุม เรื่องควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณรในเขตปกครอง เรื่องการใช้โซเซียลมีเดีย (Social Media)

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่องการประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด แล...

อ่านต่อ

สมโภชวิหาร – เจดีย์และถาวรวัตถุ

พระครูสังฆบริหารธรรมนูญ ธมฺมคุโณ เจ้าอาวาสวัดสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสมโภชวิหาร – เจดีย์และถาวรวัตถุ ของวัดสันทรายหลวง มีพระครูโกศลธรรมวิจัย เจ้าคณะอำเภอสันทราย เป็นประธานฝ่ายส...

อ่านต่อ

แข่งขันทักษะวิชาการ

พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ กลุ่มท...

อ่านต่อ

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครองท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวเชียงใหม่ ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และ...

อ่านต่อ