ข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

ปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ

พระวิมลมุนี รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ การดำเนินก...

เครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ”Smart Gen-Smart Media กิจกรรมครั้งที่ 1

พระครูสุตพัฒโนดม,ผศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่,ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ...

ปฏิทินการศึกษา&ตารางสอน 2564

ปฏิทินการศึกษาและตารางสอนปีการศึกษา 2564

ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประกวดราคา|จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครบุคลากร|ประกาศผล