ข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันสถานศึกษา 12 สถาบัน เสริมสร้างสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่

ในระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567 คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ดร.ศรีสกุล ชัยเวียง ดร.สมโภช โว้วงค์ อ.อ้อมตะวัน สา...

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.)จังหวัดเชียงใหม่และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2567 รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วยด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา...

การประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 /2566

เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2567 รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วยด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย...

ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประกวดราคา|จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครบุคลากร|ประกาศผล