ข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2-2563

ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2-2563 1.ตารางสอบสาขาวิชาภาษาบาลี ภาคเรียนที่-2-2563 - 2. ตารางสอบชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่-2-2563 3. ตารางสอบชั้นปีที่ 2 ภาคเ...

พระเทพปริยัติ ถวายโต๊ะประชุม

พระเทพปริยัติ ถวายโต๊ะประชุมให้สาขาวิชาพทธศิลปกรรมใช้ประโยชน์จำนวนปัจจัย 20,000 บาท

ยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลแผน...

ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประกวดราคา|จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครบุคลากร|ประกาศผล