ข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

THE INTERNATIONAL STUDENT ORIENTATION ACADEMIC YEAR 2024

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2567 ระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตศึกษา โดยม...

พิธีปฐมนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้จัดพิธีปฐมนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีพระครูสิริบรมธาตุพิทั...

พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2567 ระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 2567

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2567 ระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตศึกษา โดยม...

ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประกวดราคา|จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครบุคลากร|ประกาศผล